کد بهداشت
استاندارد
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

نماینده های فروش

نمایندگان محترم فروش  با ورود اطلاعات کاربری در منوی کناری سمت راست سایت به  لیست قیمت بسته بندی دسترسی داشته باشند

شماره حساب ها

 

ردیف

نام بانک

نام دارنده حساب

شماره  حساب

شماره کارت

1

توسعه تعاون

زرین دانه آلنج

40011112114811

-

2

کشاورزی

محمد حسین عباسپور

627646500

6037701081320969

3

ملی

محمد حسین عباسپور

4

صادرات

محمد حسین عباسپور

0306164732000

6037691733649313

5

ملت

محمد حسین عباسپور

4215855687

6104337907976409

6

تجارت

محمد حسین عباسپور

4278583037

6273532010713472

7

رفاه

محمد حسین عباسپور

4413167

5894631806947545

8

انصار

محمد حسین عباسپور

421570158947051

6273811015933218

9

اقتصاد نوین

محمد حسین عباسپور

124616988001871

6274129009830632

10

موسسه مهر

محمد حسین عباسپور

94228151057982217

6393705004882698

11

مسکن

محمد حسین عباسپور

410003440311

6280231429806838

گواهینامه ها