تثبیت قیمت زعفران راهکار بازاری کارآمد

تغییرات نرخ زعفران در ماههای اخیر  باعث ناثباتی بازار این محصول استراتژیک و ارزشمند شده و راه را برای سودجویان در این عرصه باز گذاشته است.

این تغییر شدید نرخ زعفران باعث سردرگمی هم فروشنده و هم خریدار شده که در نهایت به ضرر مصرف کننده نهایی زعفران است.امید است با چاره اندیشی و یکپارچه سازی قیمت زعفران و تعیین نرخ مرجع این مشکلات پایان یابد.