تلاش برای ایجاد اتحادیه زعفران قائنات

شرکت تعاونی زرّین دانه آلنج قصد دارد با متحد کردن صنف زعفران قائنات و کشاورزان زعفرانکار اتحادیه زعفران قائنات را با هدف فروش صحیح و سالم این محصول با ارزش و کوتاه کردن دسته واسطه گران و متقلبان و خرید یا فروش تضمینی زعفران آن ها اقدام نماید.

در این راستا با چند نفر از بزرگان و کسبه قدیمی بازار گفتگوهایی انجام شده که امید بخش این حرکت بزرگ است.