شروع ساخت کارگاه ممتاز گری زعفران زرّین

به زودی به امید خداوند متعال کارگاه مدرن ممتاز گری زعفران زرّین با همت مهندسین و کارکنان شرکت زعفران زرّین هم راستا با مجتمع صنعتی زعفران زرّین شروع به کار خواهد نمود

و گامی در جهت توسعه بخش فراوری زعفران قائنات و افزایش استاندارد بهداشتی محصل زعفران خواهد بود.ممتاز کردن زعفران عبارت است از جدا کردن سرگل از سفیدی دسته یا پوشال.