ثبات قیمت زعفران ایران در دوماهه اخیر

قیمت زعفران ایران و قائنات در دوماهه اخیر یعنی اردیبهشت و خرداد 96 ثابت و با اندک نوسانی مواجه بوده این در حالی است که قیمت ارز و طلا نوسانات بسیار زیادی داشته است.

امسال با وجود کمبود زعفران که تا برداشت بعدی این محصول ادامه خواهد داشت پیشبینی میگردد این قیمت کاهش نداشته و باثبات قیمت یا افزایش روبرو باشیم.