صادرات زعفران

صادرات زعفران

تشریفات صادراتی قطعی: برای صدور زعفران از کشور قبل از هر چیز تهیه مدارک و اخذ مجوزهایی لازم است. صادرکننده زعفران باید با در دست داشتن این اسناد و مدارک به گمرک محل صدور زعفران مراجعه نماید.

اسنادی که برای مراجعه به گمرک لازم است:

    کارت بازرگانی صادرکننده زعفران
    مجوز صدور (حسب مورد)
    صورت عدلبندی
    گواهی بهداشت (حسب مورد درخواست خریداران زعفران)
    گواهی قرنطینه دامی و نباتی (حسب مورد درخواست خریداران زعفران)
    گواهی استاندارد (حسب مورد)
    معرفینامه یا وکالتنامه اظهارکننده زعفران به گمرک

صادرات زعفرانصادرکننده زعفران پس از تهیه مدارک لازم، می بایست زعفران را به گمرک محل صدور حمل و پس از صدور قبض انبار، اظهارنامه صادراتی را در چهارنسخه تنظیم و تسلیم گمرک نماید که یک نسخه آن به منزله پروانه صادرات محسوب می گردد. در مواردی با تقاضای صاحب زعفران و موافقت گمرک، عملیات ارزیابی و انجام تشریفات گمرکی کالای صادراتی را می توان در خارج از امکان گمرکی انجام داد.

تنظیم اظهارنامه کالای صادراتی:

    1. مشخصات صادرکننده زعفران
    2. مشخصات اظهارکننده زعفران
    3. مشخصات خریدار
    4. کشور محل صدور
    5. کشور مبدأ
    6. شرایط معامله
    7. مشخصات وسیله حمل و مبدأ بارگیری
    8. مشخصات زعفران از نظر نوع، تعرفه ، وزن ، تعداد یامقدار و ارزش صادرات زعفران
    9. مشخصات محموله (بسته ها ، نوع بسته ،‌مقدار، علامت ، وزن با ظرف)
    10. ریز اقلام هزینه های گمرک
    11. نام گمرک محل تسلیم اظهارنامه و شماره و مشخصات ثبت اظهرانامه در دفتر گمرک محل برای مهر و امضاء‌و تأیید گمرک و مقامات گمرک

پس از تكمیل اظهارنامه، اظهارنامه و مدارك ضمیمه آن به قسمت احراز هویت گمرك تسلیم می گردد.

احراز هویت:

    1. صحت اسناد و مدارك تسلیمی
    2. صحت مندرجات از لحاظ نوع و تعرفه زعفران و ارزش اظهار شده با اسناد
    3. صلاحیت صادر كننده زعفران


دفتر ژورنال: بعد از رسیدگی دایره احراز هویت ، صادركننده زعفران می بایستی وجوه متعلقه (هزینه های گمركی) را پس از واریز به بانك واخذ قبض مربوطه به قسمت ژورنال ارائه نماید.

ارزیابی: بعد از واریز وجوه متعلقه ، اظهارنامه به دایره ارزیابی ارسال و بعد از تعیین ارزیاب زعفران مورد ارزیابی قرار می گیرد. بعد از بازدید محتویات بسته ها و تطبیق آن از لحاظ نوع ، تعداد، ارزش و سایر اطلاعات موردنیاز چنانچه ایرادی مشاهده نشود، اظهارنامه امضاء ومهر شده و نسخه ای از اظهارنامه بعنوان پروانه صادراتی به صاحب زعفران تحویل میشود تا نسبت به صدور زعفران اقدام نماید.

صادرات زعفران قاینات


کارت بازرگانی: مبادرت به امر صادرات زعفران بصورت تجاری مستلزم داشتن كارت بازرگانی است كه توسط اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن صادر و به تأیید وزارت بازرگانی می رسد. كارت بازرگانی سندی است كه به موجب آن می توان اقدام به واردات و صادرات زعفران نمود و بنام متقاضیان اعم از اشخاصی حقیقی (ایرانی و غیرایرانی) ، اشخاص حقوقی صادرمی گردد. صادركنندگان زعفران و خدمات دارای كارت بازرگانی باشند یا نباشند در طول اجرای برنامه سوم توسعه (بند ب ماده 113) مشمول پرداخت عوارض و مالیات علی الحساب نخواهند بود. كلیه شركتهای تعاونی كارت بازرگانی خود را صرفأ از اتاقهای تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت می نمایند.

درخصوص ضرورت كنترل محموله های صادراتی مشمول مقررات اجباری استاندارد در گمركات:

    تاریخ اعتبار پروانه كاربرد علامت استاندارد ایران
    جعلی نبودن پروانه كاربردعلامت استاندارد (موارد مشكوك از استاندارد استانها استعلام گردد)
    اعلام تاریخ انقضای مصرف، پروانه بهره برداری،‌ علامت استاندارد ایران بر روی زعفران و بسته بندی مناسب.
    در صورت نداشتن پروانه كاربرد علامت استاندارد معتبر، ارائه گواهی صادراتی از شركتهای بازرسی مورد تأیید مؤسسه یا ادارات كل استاندارد استانها ضروری است.