کد بهداشت
استاندارد
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

تقلب در بازار زعفران بیداد میکند

تقلبات زعفران و کم فروشی زعفران رد بازار زعفران رواج فراوانی یافته است.

حتی شرکتهای معتبر هم در رقابتهای ناسالم به کاربرد این تقلبات با عنواوین مختلف از جمله فراوری زعفران و .... روی آورده اند و قیمتهای کاذبی که تا یک میلیون با قیمت عرف بازار در هر کیلو  زعفران ، محصول خود را میفروشند.کم فروشی نیز از تقلبات رایج در بسته بندی است.

گواهینامه ها