کد بهداشت
استاندارد
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

تثبیت قیمت زعفران راهکار بازری کارآمد

تغییرات نرخ زعفران در ماههای اخیر  باعث ناثباتی بازار این محصول استراتژیک و ارزشمند شده و راه را برای سودجویان در این عرصه باز گذاشته است.این تغییر شدید نرخ زعفران باعث سردرگمی هم فروشنده و هم خریدار شده که در نهایت به ضرر مصرف کننده نهایی زعفران است.امید است با چاره اندیشی و یکپارچه سازی قیمت زعفران و تعیین نرخ مرجع این مشکلات پایان یابد.

گواهینامه ها