کد بهداشت
استاندارد
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

شروع ساخت کارگاه ممتاز گری زعفران زرّین

 

به زودی به امید خداومند متعال کارگاه مدرن  ممتاز گری زعفران زرّین با همت مهندسین و کارکنان شرکت زعفران زرّین هم راستا با مجتمع صنعتی زعفران زرّین شروع به کار خواهد نمود و گامی در جهت توسعه بخش فراوری زعفران قائنات و افزایش استاندارد بهداشتی محصل زعفران خواهد بود.ممتاز کردن زعفران عبارت است از جدا کردن سرگل از سفیدی دسته یا پوشال.

گواهینامه ها